Przewodniczący Zarządu Osiedla „Samsonowicza” poprzedniej kadencji na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Osiedla Samsonowicza, zwołał na dzień 29 maja 2017 r. (poniedziałek, godz. 18) zebranie wyborcze mieszkańców osiedla „Samsonowicza”. Zebranie, na którym zostanie wybrana Rada Osiedla na kadencję 2017-2021, odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53. Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:15.

Rady osiedla są jednostką pomocniczą gmin. Jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym wyróżniało już ustawodawstwo okresu II Rzeczypospolitej. Taki charakter, w odniesieniu do zadań wykonywanych przez gminę, miały samorządy gromadzkie, wśród których wyróżniano m.in. osiedle, wieś, sioło, kolonię, osadę, miasteczko, zaścianek czy folwark. Obecnie obowiązująca ustawa gminna określa otwarty katalog jednostek pomocniczych, przykładowo wymieniając sołectwa, dzielnice i osiedla, a także miasta.

Podstawę ustroju jednostek pomocniczych gminy stanowi ustawa o samorządzie gminnym, a także uchwalane w celu jej wykonania statuty – gminy i samej jednostki pomocniczej. W myśl statutu gminy Łęczna, Samsonowicza jest jednym z sześciu osiedli.

Rada osiedla nie ma zbyt dużych uprawnień. Może inicjować wspólne przedsięwzięcia na rzecz społeczności osiedla, decydować o sposobie wydatkowania środków finansowych, wypowiadać się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych, opiniować kolejność budowy obiektów użyteczności publicznej i zgłaszać potrzeby, w tym zakresie do Rady Miejskiej. Co ważne osiedlowi samorządowcy mogą występować do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach dotyczących społeczności osiedla, wyrażać opinie i kierować zastrzeżenia we wszystkich sprawach osiedla a podejmowanych przez radę miejską i burmistrza.

Rady osiedla są więc dobrą szkołą dla przyszłych radnych wyższych szczebli, a samym mieszkańcom dają szansę na wpływanie – na przykład poprzez oficjalną krytykę – na działania rady i burmistrza.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876