Gmina Łęczna zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017. Nagrodę w imieniu gminy Łęczna odebrał w Janowie Lubelskim sekretarz Jerzy Małek.

Wyróżnionych zostało 20 gmin, na 213 z naszego województwa. Trzy najlepsze gminy na Lubelszczyźnie to Łęczna, Tomaszów Lubelski (gmina miejska) i Konopnica. Wśród wyróżnionych znalazły się także Lubartów (gmina wiejska) na 11. pozycji i Puchaczów na pozycji 13. Ranking zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz lubelski Urząd Statystyczny.

Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa lubelskiego. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy Lubelszczyzny z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa. Wyniki rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy był syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca, budżety środków europejskich na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym do ludności ogółem, saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców, zadłużenie gmin do dochodu ogółem.