Najpierw radni gminy Cyców powiedzieli nie budowie kopalni przez australijską firmę, potem ich stanowisko potwierdzili mieszkańcy gminy. Na początku lutego Urząd Gminy Cyców podał wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu australijskiej Kopalni Jan Karski.

Przypomnijmy. 29 grudnia radni gminy Cyców podjęli uchwałę (przy sprzeciwie zaledwie jednego radnego) w której czytamy m.in. Działając w interesie mieszkańców Gminy Cyców, podzielając ich obawy, (…) Rada Gminy Cyców stanowczo sprzeciwia się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Lublin K-6-7” na terenie Cyców, przez PD Co Sp. z o.o.”. W uzasadnieniu do uchwały napisano m.in. „Mając na uwadze kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego należy zaznaczyć, że jedna z funkcjonujących kopalni węgla kamiennego, tj. LW „Bogdanka” uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja węgla kamiennego w projektowanym obszarze górniczym obejmującym złoże Lublin K-6-7 i złoże K-3”. (…) Użycie istniejącej infrastruktury przy eksploatacji złoża „Lublin K-6-7”, które stanowi naturalne przedłużenie struktury złożowej zagospodarowanego złoża Bogdanka posiada istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Naturalne ukształtowanie cieków wodnych w Polsce jest z południa na północ. Złoże „Lublin K-6-7” powinno być wydobywane od północy, wtedy naturalnymi ciekami będzie można odprowadzić wodę z terenów, na których wystąpi osiadanie gruntu w wyniku wydobycia węgla. Może to nastąpić przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wybudowanej przez LW „Bogdanka”.

Argumenty te zapewne trafiły do mieszkańców gminy, bowiem na 1220 ankiet (15 głosów okazało się nieważnych), które od 12 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. wpłynęły do gminy, aż 1061 osób poparło grudniową uchwałę Rady Gminy Cyców w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów wydobywania węgla kamiennego spod Cycowa przez PD Co. Nie poparto uchwały, a więc za planami PD Co było tylko 144 uczestników ankiety.

W wypowiedzi dla „Dziennika” M. Taras, wiceprezes PD Co stwierdził: Wyniki „niezależnego badania opinii publicznej” są inne. Za budową opowiadało się 74 proc. mieszkańców województwa. W podobnym tonie wypowiadali się też uczestnicy prowadzonych przez nas konsultacji społecznych w gminach Wierzbica, Siedliszcze i Cyców.

Skąd te różnice? W pewnym sensie odpowiedź na to daje wypowiedź dla „Pojezierza” wójta Pikuły. - Nie możemy zablokować tych projektów ale na pewno będziemy walczyć o takie wykorzystanie tego surowca aby z wydobycia były też korzyści dla gminy – mówi wójt Pikuła. - Tymczasem przedstawiciele PD Co nas brutalnie oszukali. Przyjeżdżali i wprost mówili, że wybudują kopalnię na terenie gm Cyców. Nawet kazali nam szukać terenu na budowę powierzchniowej części kopalni. Dla mnie dzisiaj to są ludzie niewiarygodni. Bo ostatecznie w Rejowcu ma być zakład wzbogacania, w Siedliszczu kopalnia, a w Cycowie tylko wydobycie i szkody – dodaje wójt.

Opór dużej części mieszkańców gminy to nie jedyny problem PD Co. Bogdanka uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja węgla kamiennego w projektowanym obszarze górniczym obejmującym złoże Lublin K-6-7 i złoże K-3”. Australijsko-chiński inwestor dopiero się o nią stara. Z uwagi na to, że rozszerzył się zakres tego przedsięwzięcia o rurociąg odprowadzający wody dołowe, potrzebne są uzupełnienia wniosku. O wydanie dodatkowych opinii zobowiązani zostali przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie inspektorzy sanitarni w Chełmie, Łęcznej i Świdniku. Opinię odnośnie rurociągu musi także wydać Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. To wszystko powoduje, że termin wydania decyzji środowiskowej, która jest warunkiem niezbędnym zdobycia koncesji wydobywczej, odsuwa się w czasie.

Tymczasem na biurkach premiera i ministra ochrony środowiska, odpowiedzialnego za wydanie koncesji wydobywczej dla PD Co, są już informacje o uchwale Rady Gminy Cyców. Być może również wyniki przeprowadzonych w styczniu konsultacji społecznych.

Ryszard Nowosadzki