Bezpłatne szkolenia dla niepełnosprawnych

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. prowadzą rekrutację do projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-gospodarczej osób z niepełnosprawnością”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego.

W ramach projektu oferowane są m.in. bezpłatne szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej oraz usługach prania chemicznego, a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej lub na otwartym rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu łęczyńskiego. Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) w tym:

1) Osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby w wieku 15-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 45 Uczestników(czek) Projektu,

2) Osoby zatrudnione w ZAZ – 5 uczestników (czek) projektu.

Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się w zakładce „Projekty” na stronie: http://www.arsg.lublin.pl

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 10 do 24 stycznia 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876