Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. to nie tylko Spółka innowacyjna, efektywna, bijąca rekordy wydobycia i postępów chodników, zajmująca wysoką pozycję w krajowym górnictwie węgla kamiennego i energetyce. To także firma realizująca strategię biznesową opartą o zasady odpowiedzialności społecznej, kultywująca wartości i zasady etyczne.

Zarząd Spółki, poprzez wprowadzenie kodeksów etyki (wewnętrznego i odrębnego dla dostawców), szeregu zarządzeń, ustanowienie Rzecznika ds. Etyki a wreszcie poprzez współpracę z organizacjami związkowymi, dąży do budowania dobrych i przyjaznych relacji oraz wzajemnego zaufania pomiędzy współpracownikami i przełożonymi, a także partnerami biznesowymi. Wszystkie te działania mają również pomóc w utożsamiania się pracowników ze Spółką.

Pierwszy Kodeks Etyki został wprowadzony w LW Bogdanka S.A. w 2012r., a w latach 2013 i 2014 był zmieniany. Chodziło głównie o to by zasady i normy etyczne były ujęte w przystępniejszy sposób, czemu służyły m.in. prezentacje przykładów dotyczących zachowań nieetycznych. Po uzupełnieniu Kodeksu o „Raport o konflikcie interesów”, obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Kodeks wskazuje wartości i zasady etyczne, którymi należy kierować się w Spółce oraz w bardzo przystępny sposób przedstawia potencjalne sytuacje konfliktowe. Definiuje pożądane postawy, relacje pomiędzy pracownikami. Służy też ochronie interesów Spółki. Informuje o możliwych konfliktach interesów, ma przeciwdziałać łapownictwu i korupcji. Piętnuje wszelkie formy pośredniej lub bezpośredniej dyskryminacji.

Każdy nowo przyjęty pracownik w ramach szkoleń zapoznawany jest z obowiązującym Kodeksem Etyki, otrzymuje także jego egzemplarz oraz wypełnia „Raport o konflikcie interesów”, który trafia do Dyrektora Biura Zarządu.

Od kilku lat działalność Rzecznika ds. Etyki polega na nieustannym propagowaniu zasad etyki, koleżeństwa, odpowiedzialności i zaufania do współpracowników i przełożonych, co buduje kulturę organizacyjną opartą na pozytywnej kooperacji i sprawiedliwości. Rzecznik komunikuje nt. norm i standardów etycznych, wykorzystując do tego wszystkie możliwe kanały komunikacji. Biuletyny i komunikaty zamieszczone są na wewnętrznej (Intranet) i zewnętrznej stronie internetowej Spółki, w zakładce NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ETYKA…. Kodeks Etyki…, a także na wewnętrznej stronie Spółki (Intranet), w zakładce DLA PRACOWNIKA …Kodeks Etyki. Dodatkowo, wartości i zasady etyczne propagowane są zewnętrznych tablicach, na ogólnodostępnych monitorach, a nawet przy drodze dojazdowej do Bogdanki.

Na platformie internetowej Spółki uruchomiono szkolenie e-lerning z zakresu dyskryminacji, molestowania i mobbingu.

Zgłaszane do Rzecznika ds. Etyki nieetyczne zachowania i inne incydenty, poprzez skrzynki korespondencyjne, umieszczone na cechowniach i budynku Zarządu, osobiście, telefonicznie oraz drogą mailową, wyjaśniane i rozwiązywane są w formie dialogu, Rzecznika ds. Etyki z zainteresowanymi stronami. Przypadki bardziej wrażliwe przedstawia się do konsultacji Z-cy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, KRZG, ZSIP, a także organizacji związkowych.

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania kodeksów etyki w Spółce wskazują, że poprawiają się w LW Bogdanka S.A. relacje pomiędzy pracownikami, czy też pracownikami a przełożonymi. Obserwuje się wzrost świadomości i wrażliwości etycznej załogi. Poprzez permanentne działania informacyjne Rzecznika ds. Etyki, budowany jest własny pozytywny wizerunek Spółki na rynku lokalnym i krajowym.

Bronisław Jaworski, Rzecznik ds. Etyki.

 

Łęczna 8 września 2019

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

 

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876