Budowa targowiska „Mój Rynek” w Cycowie

Dnia 8 stycznia 2018 roku Gmina Cyców podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Cycowie”. Cel operacji to rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w miejscowości Cyców.

W ramach realizacji zadania zaplanowano: opracowanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, nadzory inwestorskie i autorskie, przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci uzbrojenia, prace budowlane, roboty instalacyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu. W ramach kosztów uwzględniono również montaż pompy ciepła powietrze-woda oraz paneli fotowoltaicznych.

Budżet wskazany we wniosku o dofinansowanie dla tej inwestycji opiewa na kwotę 1.654.355,48 zł, przy czym kwota dofinansowania pozyskana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 989.433,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2019.

Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych

w zakresie kompetencji kluczowych na terenie Gminy Cyców”

Celem głównym projektu jest kompleksowe podniesienie jakości bazy edukacyjnej (21 laboratoriów tematycznych) na terenie gminy rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędnych na rynku pracy . Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów we wszystkich szkołach na terenie gminy,. Modernizacja i doposażenie obejmie w każdej szkole: laboratorium językowo-informatyczne, laboratorium matematyczne i laboratorium przyrodnicze pozwalające prowadzić zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych na rynku pracy. Wszystkie laboratoria zmodernizowane zostaną w oparciu o technologie TIK.

W ramach projektu zostaną wykonane: prace modernizacyjne w pracowniach – głównie położenie okablowania sieciowego, wyposażenie laboratoriów – główna kategoria kosztów w projekcie, zakup schodołazów – SP Cyców, SP Garbatówka.

Całkowity koszt projektu: 1.480.042,05 zł, dofinansowanie 85% - 1.258.035,72 zł, okres realizacji – lipiec – sierpień 2018 r.

Montaż instalacji wykorzystujących OZE

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”

W ramach projektu w 2017 roku wykonano: montaż 49 szt. kolektorów słonecznych, montaż 29 szt. powietrznych pomp ciepła, montaż 17 szt. kotłów na biomasę.

Do realizacji w 2018 roku zaplanowano uruchomienie strony internetowej oraz wdrożenie systemu ICT umożliwiającego zdalny pomiar uzysków ekologicznych. Wartość dofinansowania wynosi 1.027.585,54 zł

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie”

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Cyców.

Projekt zakłada rozbudowę, nadbudowę i przebudowę przedszkola w technologii standardowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada instalację ogniw słonecznych i kolektorów słonecznych, które mają służyć odpowiednio konwersji energii słonecznej na elektryczną oraz konwersji energii słonecznej na cieplną.

Całkowity koszt projektu: 4.912682,02 zł. Koszty kwalifikowalne: 882869,50 zł, Dofinansowanie 85% - 750439,07 zł. Wkład własny: 3.313.172,35 zł. Zakończenie prac budowlanych planuje się na 30 kwietnia 2018 roku.

,,Nasze Szkoły – Nowe Możliwości- wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców”

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów 5 szkół podstawowych, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół z gm. Cyców.

Zadanie, które przewidziane są do realizacji w ramach projektu to: powstanie pracowni matematycznych, przyrodniczych i TIK, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – j. obce, matematyka, przyrodnicze i informatyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Łęczna 4 marca

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876